Protikorupčná smernica

 

spoločnosti ROKO, a.s., IČO: 317 06 096, Majakovského 9, 811 04 Bratislava (ďalej len “Spoločnosť”)

Spoločnosť vyznáva hodnoty, že zákonné a protikorupčné správanie je jedným zo základných atribútov podnikania a takéto správanie je charakteristické pre všetky aktivity a činnosti Spoločnosti. Každý zamestnanec Spoločnosti je zodpovedný za to, že Spoločnosť sa prostredníctvom jeho konania nedopustí korupčného správania.

Spoločnosť sa zaväzuje neponúkať, neposkytovať, ani neprijímať úplatky v žiadnej forme a zaväzuje sa zrieknuť využitia iných spôsobov na prijatie alebo na poskytnutie neprimeranej výhody zákazníkom, sprostredkovateľom, obchodným partnerom, dodávateľom, zamestnancom alebo predstaviteľom orgánov verejnej moci.

Spoločnosť sa taktiež zaväzuje viesť svojich zamestnancov k tomu, aby nesľubovali, nevyžadovali, nedohodovali alebo neprijali úplatok alebo províziu od zákazníkov, sprostredkovateľov, obchodných partnerov, dodávateľov alebo zamestnancov takýchto subjektov alebo predstaviteľov orgánov verejnej moci.

Zamestnanec Spoločnosti sa nemôže priamo alebo nepriamo dopustiť korupcie a to ponúknutím alebo prijatím akejkoľvek hodnoty za účelom získania nejakej výhody. Hodnotou sa rozumie hlavne, ale nie výlučne: dar, provízia, finančná hotovosť, pôžička, príspevok, vyrovnanie, informácia za účelom získania prospechu, zabezpečenie/prísľub práce, služba, láskavosť, a iné hodnoty, ktoré sa vymykajú z rámca bežného obchodného a pracovného styku.

„Smernica predstavuje pre každú spoločnosť princíp, ktorým sa riadi v dennom výkone a zároveň je garanciou kvality pre klientov. Protikorupčná smernica v agentúre vznikla v rámci zvyšovania kompatibility procesov s klientským prostredím a zároveň vyjadruje naše osobné presvedčenie. Korupcia je odsúdeniahodná a v budovaní dlhodobých vzťahov musíme predchádzať všetkým jej podobám”, hovorí Peter Kuba, riaditeľ reklamnej agentúry ROKO.

Dary

Spoločnosť nebude poskytovať dary za účelom ovplyvniť rozhodovanie obdarovaného. Zamestnanci nemôžu dať, ponúknuť, prisľúbiť, žiadať alebo prijať nejakú cennosť s výnimkou vecí, ktoré sú výlučne určené na propagáciu a ktoré majú hodnotu nižšiu ako 50,- €. Pri prijímaní daru je vždy potrebné brať do úvahy okolnosti prípadu (napríklad večera s obchodným partnerom nevzbudzuje žiadne podozrenie, ale naopak už iba pozvanie na večeru od uchádzača verejného obstarávania v prebiehajúcej súťaži by spôsobilo podozrenie z narušenia objektívnosti).

Zamestnanci sú oprávnení dávať v mene Spoločnosti dary, ktoré sú Spoločnosťou odsúhlasené a svojou hodnotou nepresahujú hodnotu bežnú pri danej skutočnosti. Je nevyhnutné mať na pamäti a dodržiavať nasledovné:

  • dar sa nikdy nemôže poskytnúť tajne;
  • darom nemôžu byť peňažné prostriedky;
  • dar sa nemôže poskytovať v prípade, ak je Spoločnosť v štádiu rokovaní, výberových konaní, alebo v iných obdobných konaniach.

V prípade prijímania daru je nevyhnutné dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • nie je možné prijať dar darovaný za účelom ovplyvnenia rozhodovania Spoločnosti, pričom darom sa rozumie akákoľvek hodnota.

Oznamovacia povinnosť

V prípade, ak sa zamestnanec Spoločnosti dozvie o akomkoľvek konaní, ktoré je v rozpore s touto smernicou, alebo je tu podozrenie, že by sa mohlo jednať o korupčné konanie a v rámci svojej kompetencie nie je oprávnený predmetnú vec posúdiť alebo vyriešiť sám, alebo sa dozvie o konaní, pri ktorom si nie je istý, či takéto konanie je alebo nie je v rozpore s touto smernicou Spoločnosti, je zamestnanec povinný oznámiť takéto konanie predsedovi predstavenstva Spoločnosti, Ing. Petrovi Kubovi.

Sankcie

V prípade, ak zamestnanec poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto smernice, tak okrem trestnoprávnych následkov, ktoré voči nemu vyvodia príslušné orgány, bude znášať aj zákonné sankcie vyvodené voči nemu Spoločnosťou ako zamestnávateľom.

S prihliadnutím na veľkú spoločenskú závažnosť korupcie, vrátane jej trestnoprávnej roviny, sa bude akékoľvek porušenie tejto smernice zamestnancom Spoločnosti považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny so všetkými jej právnymi následkami, vrátane možnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru.

V Bratislave dňa 14. 09. 2015

 

Ing. Peter Kuba

predseda predstavenstva, ROKO, a.s.