Etický kódex reklamnej praxe 

 

v konsolidovanom znení účinnom od 1. 7. 2015*)

Preambula 

Etický kódex reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) vydáva Rada pre reklamu (ďalej len „Rada“) podľa čl. VII a v súlade s čl. XIV svojich stanov. 

Účelom Kódexu je kodifikovať etické zásady reklamnej praxe na Slovensku a prispieť tak k tomu, aby reklama v Slovenskej republike čo najlepšie slúžila zadávateľom reklamy a spotrebiteľom, spĺňala etické hľadiská reklamy požadované verejnosťou Slovenskej republiky, bola predovšetkým pravdivá, čestná a slušná a aby svojím obsahom a formou v rozsahu tohto Kódexu rešpektovala medzinárodne uznávané zásady reklamnej praxe vypracované Medzinárodnou obchodnou komorou. 

Kódex je postavený na princípoch univerzálnej platnosti, subsidiarity etických pravidiel a technologickej neutrality. 

Kódex nenahrádza právnu reguláciu reklamy, avšak nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad. 

Kódex je určený osobám pôsobiacim v oblasti reklamy a iných foriem propagácie a formuluje pravidlá profesionálneho správania sa. 

Kódex zároveň informuje verejnosť o hraniciach reklamnej etiky a o osobách, ktoré dobrovoľne prijali tieto hranice a sú rozhodnuté ich dodržiavať prostredníctvom princípov etickej samoregulácie. 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Prvá hlava 

Základné ustanovenia 

Čl. 1 

Pôsobnosť Kódexu 

(1)Ustanovenia Kódexu sa vzťahujú na reklamu, ktorá je súčasťou komerčnej komunikácie.

(2)Ak nie je ustanovené inak, ustanovenia Kódexu sa vzťahujú aj na reklamu, ktorá je súčasťou nekomerčnej komunikácie.

(3)Ustanovenia Kódexu sa nevzťahujú na politickú reklamu, najmä na verejné oznámenie šírené

a)v rámci volebnej kampane alebo kampane pred referendom alebo ľudovým hlasovaním,

b)v prospech alebo neprospech politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických stránalebo politických hnutí, ako aj ich predstaviteľov alebo kandidátov, alebo nezávislého kandidáta,alebo

c)na účely popularizácie názvu, značky, hesla alebo programu politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán alebo politických hnutí, prípadne nezávislého kandidáta.

Čl. 2 

Pojem reklamy 

(1)Reklamou sa na účely Kódexu rozumie komunikačný proces iniciovaný súťažiteľom alebo nímpoverenou osobou, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, ak je

a)tento komunikačný proces uskutočňovaný odplatne alebo za inú protihodnotu, alebo

b)účelom tohto komunikačného procesu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť správanie sa spotrebiteľa,najmä poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o produkte, činnosti alebo cieľoch súťažiteľa,prípadne o jeho projekte charitatívnej alebo inej nekomerčnej povahy.

(2)Reklamou sa na účely Kódexu rozumie aj komunikačný proces iniciovaný nepodnikateľom, ako ajobsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, pokiaľ sa v rámci komunikačného procesuvyužívajú metódy, sledujú ciele a pri šírení obsahu používajú spôsoby, ktoré spravidla využíva, sleduje alebo používa komerčná komunikácia, a to aj vtedy, ak komunikačný proces uskutočňuje nepodnikateľom poverená osoba.

(3)Reklama na účely Kódexu zahŕňa akúkoľvek formu verejnej propagácie alebo prezentácie využívajúcu reklamnú techniku, najmä priamy marketing vrátane telemarketingu, využívanie komunikačných médií vrátane digitálnej inzercie, telenákup, sponzorstvo a umiestňovanie produktov;na obsah vytvorený užívateľmi (user generated content) v rámci sociálnych sietí, blogov alebo podobných virtuálnych priestorov sa prihliada vtedy a len vtedy, keď sa na takýto obsah vzťahuje ustanovenie odseku 1.

Čl. 3 

Vymedzenie niektorých ďalších pojmov 

(1)Dieťaťom sa na účely Kódexu rozumie fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ako aj jej grafickévyobrazenie alebo iná prezentácia reprezentujúca v reklame takúto osobu.

(2)Komunikačným médiom sa na účely Kódexu rozumie akýkoľvek prostriedok alebo metóda umožňujúca analógové, digitálne alebo iné zaznamenanie, prenos, vystavenie alebo predvedenie informácie; komunikačným médiom je najmä televízne vysielanie, rozhlasové vysielanie, internetové a iné digitálne platformy vrátane on-line hier, elektronická pošta a iné prostriedky elektronickej komunikácie, nosič multimediálneho diela, nosič audiovizuálneho diela, audiovizuálne predstavenie, zvukov. záznam, zvukovo-obrazov. záznam, dopravn. prostriedok, periodická tlač, agentúrny servis,neperiodická publikácia, billboard, plagát alebo leták.

(3)Maloletým sa na účely Kódexu rozumie fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, ako aj jej grafické vyobrazenie alebo iná prezentácia reprezentujúca v reklame takúto osobu.

(4)Nepodnikateľom sa na účely Kódexu rozumie taká fyzická osoba alebo právnická osoba založená na iný účel ako podnikanie, ktorá nie je súťažiteľom. 

(5)Poverenou osobou sa na účely Kódexu rozumie osoba konajúca

a)v záujme súťažiteľa a na jeho pokyn alebo s jeho vedomím, alebo

b)na pokyn nepodnikateľa alebo s jeho vedomím.

(6)Priemerným spotrebiteľom sa na účely Kódexu rozumie spotrebiteľ, ktorý je v rozumnej mieredobre informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových faktorov; ak je reklama zameraná na určitú skupinu spotrebiteľov, posudzuje sa z pohľadu priemernéhočlena tejto skupiny.

(7)Produktom sa na účely Kódexu rozumie akýkoľvek výrobok, tovar alebo služba, ako ajnehnuteľnosť, názov alebo obchodné meno, dobrá povesť (goodwill), právo duševného vlastníctva vrátane ochrannej známky alebo iné právo alebo záväzok.

(8)Spotrebiteľom sa na účely Kódexu rozumie každá osoba, ktorá môže byť reklamou ovplyvnená;spotrebiteľom nie je zadávateľ reklamy ani poverená osoba a ani osoba podnikajúca v oblasti reklamy,najmä poskytovateľ komunikačného média alebo jeho prevádzkovateľ (ďalej len „poskytovateľ komunikačného média“) a reklamná agentúra.

(9)Súťažiteľom sa na účely Kódexu rozumie každý podnikateľ alebo iná osoba zúčastnená nahospodárskej súťaži v rámci relevantného trhu.

(10)Zadávateľom reklamy sa na účely Kódexu rozumie súťažiteľ alebo nepodnikateľ, ktorý iniciovalpríslušný komunikačný proces, a ak ho nie je možné určiť, tak osoba, ktorá primárne znáša náklady na reklamu.

Čl. 4 

Zodpovednosť za reklamu 

(1)Za dodržiavanie Kódexu zodpovedajú predovšetkým zadávateľ reklamy, reklamná agentúra a poskytovateľ komunikačného média; za porušenie Kódexu zodpovedajú všetky osoby zúčastnené na komunikačnom procese spoločne, a to podľa miery svojho podielu na tomto porušení.

(2)Ak sa nepreukáže inak, zodpovednosť

a)za dodržiavanie Kódexu vo všeobecnosti nesie príslušný zadávateľ reklamy, pokiaľ reklamu schválilalebo inak s ňou súhlasil,

b)za výrobu reklamy a jej zadanie pre komunikačné médium nesie príslušná reklamná agentúra,

c)za šírenie reklamy nesie príslušný poskytovateľ komunikačného média.

(3)Ak je reklama anonymná alebo netransparentná, nebráni to posúdeniu súladu takejto reklamy sKódexom.

(4)Reklama sa považuje za

a)anonymnú, ak v procese posudzovania sťažnosti na reklamu pred Arbitrážnou komisiou Rady (ďalejlen „Komisia“) nie je možné zistiť alebo určiť príslušného zadávateľa reklamy; napríklad z dôvodu,

že jeho totožnosť je poskytovateľovi komunikačného média neznáma alebo že poskytovateľa komunikačného média zaviazal mlčanlivosťou, 

b)netransparentnú, ak v procese posudzovania sťažnosti pred Komisiou nie je možné zistiť alebo určiťči už príslušnú reklamnú agentúru, alebo príslušného poskytovateľa komunikačného média, napríklad preto, lebo sa použil nepovolený výlep alebo iný podobný netransparentný spôsobdistribúcie reklamy.

(5)Ak ide o reklamu, ktorá je anonymná alebo netransparentná, alebo ak voči príslušnému zadávateľovi reklamy, príslušnej reklamnej agentúre alebo príslušnému poskytovateľovi komunikačného média nie je možné vyvodiť zodpovednosť z iného dôvodu, napríklad preto, lebo zomrel alebo zanikol bez právneho nástupcu, zodpovednosť za dodržiavanie Kódexu nesú spoločne a nerozdielne všetky osoby zúčastnené na komunikačnom procese, ktoré možno zistiť.

Druhá hlava 

Uplatňovanie Kódexu 

Čl. 5 

Príslušnosť 

(1)Kódex uplatňuje Rada a Komisia.

(2)Právo interpretovať Kódex patrí výlučne Komisii; Komisiu tvorí najmenej sedem fyzických osôbvolených v súlade s príslušnými ustanoveniami stanov Rady a rokovacieho poriadku Komisie, a tospomedzi zadávateľov reklamy, reklamných agentúr, poskytovateľov komunikačných médií, právnikova ďalších odborníkov najmä z oblasti marketingovej komunikácie a zástupcov spotrebiteľov.

Čl. 6 

Sťažnosť na reklamu 

(1)Sťažnosť na reklamu alebo iný podnet na prešetrenie konkrétnej reklamy (ďalej len „sťažnosť“) môže podať každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je členom Komisie. Za sťažnosť podanú Rade sa považuje aj podnet výkonného riaditeľa Rady na základe monitoringu vykonávaného v súlade so stanovami Rady, ako aj sťažnosť postúpená Rade orgánom verejnej moci.

(2)Sťažnosť sa podáva Rade písomne na adresu jej sídla alebo elektronickou poštou.

(3)Reklamu, voči ktorej smeruje sťažnosť, posudzuje Komisia, ktorá na základe výsledku hlasovaniavydáva arbitrážny nález; posúdenie sa uskutočňuje bez poplatku.

(4)Preskúmanie arbitrážneho nálezu je spoplatňované administratívnym poplatkom, ktorého výšku určuje Valné zhromaždenie Rady.

Čl. 7 

Súlad reklamy alebo návrhu reklamy s Kódexom 

(1)Zadávateľ reklamy alebo poverená osoba môže požiadať Komisiu o posúdenie súladu reklamyalebo návrhu reklamy s Kódexom (ďalej len „atest“); za návrh reklamy sa na účely atestu považuje 

reklama až do času verejného šírenia komunikačnými médiami. 

(2)Atest je spoplatňovaný administratívnym poplatkom, ktorého výšku určuje Valné zhromaždenie Rady.

Čl. 8 

Vzťah Kódexu k iným etickým normám 

(1)Ak Kódex neupravuje osobitne alebo špecificky príslušnú oblasť reklamy, posúdi sa reklama podľazákladných požiadaviek na reklamu a v súlade s ratiom Kódexu ako celku.

(2)K etickej norme prijatej inou organizáciou možno prihliadnuť, ak člen takej organizácie jezadávateľom posudzovanej reklamy a zároveň je členom Rady.

(3)Pri posudzovaní reklamy podľa Kódexu možno aplikovať tiež princípy a zásady etických kódexov Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži.

(4)V prípade rozporu medzi ustanovením Kódexu a inou etickou normou má prednosť ustanovenie Kódexu.

Čl. 9 

Spoločné ustanovenia k uplatňovaniu Kódexu 

(1)Možnosť preskúmania arbitrážneho nálezu a jeho podmienky určuje Rada.

(2)Podrobnosti o uplatňovaní Kódexu a o postupe pri vydávaní nálezov a atestov upravuje rokovací poriadok Komisie.

DRUHÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY REKLAMNEJ PRAXE 

Prvá hlava 

Základné požiadavky na reklamu 

Čl. 10 

Všeobecne o reklame 

(1)Reklama nesmie navádzať na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vzbudzovať dojem, že s ich porušovaním súhlasí.

(2)Reklama musí byť pravdivá, slušná a čestná.

(3)Reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

(4)Reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom.

(5)Nekalá reklama je neprípustná; za nekalú reklamu sa považuje reklama, ktorá využíva agresívnu obchodnú praktiku alebo inak priamo poškodzuje ekonomické záujmy spotrebiteľov.

(6)Žiadna reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej alebo znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom.

(7)Reklama, ktorá je anonymná alebo netransparentná, je neprípustná.

Čl. 11 

Slušnosť reklamy 

(1)Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame

a)použitým slovným hračkám, hrubému slangu a dvojzmyslom, predovšetkým sa vyvarovať použitiatakých slovných hračiek, hrubého slangu alebo dvojzmyselných vyjadrení, ktoré pôsobia sexisticky,diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na svoj sexuálny alebo iný podtext,

b)použitým zobrazeniam ženy alebo muža v obraze alebo vo zvuku, predovšetkým sa vyvarovať použitia takého zobrazenia ženy alebo muža v obraze alebo vo zvuku, ktoré pôsobí sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na celkové obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové stvárnenie reklamy,

c)použitému jazyku a jazykovým výrazovým prostriedkom, predovšetkým sa vyvarovať použitia prejavov verbálneho (jazykového) násilia, ako aj prejavov nekriticky posilňujúcich rodové čisexuálne stereotypy, či už priamo, alebo v spojení s vizuálnou alebo inou stránkou reklamy,

d)použitým zobrazeniam násilia v obraze alebo vo zvuku, predovšetkým sa vyvarovať použitia akéhokoľvek zobrazenia domáceho násilia, rodového násilia alebo násilia voči menšinovým jednotlivcom alebo skupinám v obraze alebo vo zvuku, ktoré by mohlo s ohľadom na celkovéobrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové stvárnenie reklamy pôsobiť na priemerného spotrebiteľa ako obhajoba, schvaľovanie alebo propagácia takéhoto násilia,

e)použitému stvárneniu ženy, jej tela a jej roly (úlohy), predovšetkým sa vyvarovať stvárnenia ženy ako len sexuálnej atrakcie, ako aj zámerného redukovania jej vlastností, schopností, zručností,záujmov alebo vzhľadu na základe rodových stereotypov.

(2)Zobrazenie človeka a prezentácia ľudského tela v reklame musí byť uskutočnená s plným zváženímjej vplyvu na všetky kategórie spotrebiteľov.

(3)Porušenie ustanovení odsekov 1 až 2 sa posudzuje s ohľadom na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité komunikačné médiá.

Čl. 12 

Čestnosť reklamy 

(1)Reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebovyužívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť.

(2)Reklama nesmie byť skrytá, osobitne nesmie predstierať, že je informáciou iného ako reklamného charakteru, najmä ak je prezentovaná vo forme vedeckej state, reportáže, rozhovoru alebo spravodajskej informácie. Reklama nie je skrytou, ak sa v informácii o charitatívnom, humanitárnom alebo filantropickom projekte určenej spotrebiteľovi pomenuje alebo označí subjekt, ktorý tento projekt realizuje, a to jeho názvom, obchodným menom, ochrannou známkou alebo obchodnou značkou, kontaktnými údajmi a podobne. 

Čl. 13 

Spoločenská zodpovednosť reklamy 

(1)Reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvárať pocit strachu a prezentovať produktako vhodný prostriedok na odstránenie strachu.

(2)Reklama nesmie zneužívať predsudky a povery.

(3)Reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať.

(4)Reklama nesmie obsahovať nič, čo by nabádalo na nezákonné alebo trestné činy, alebo čo by ich podporovalo, a ani nesmie budiť dojem, že s týmito činmi súhlasí.

(5)Reklama nesmie obsahovať nič, čo by urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie spotrebiteľov.

(6)Reklama nesmie podporovať žiadnu formu diskriminácie, a to najmä z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, politickej príslušnosti, pohlavia alebo veku.

(7)Reklama nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexualite tým, že zobrazuje sexuálne stimuly,poddajnosť, nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom a nesmie bezoprávneného dôvodu prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran.

(8)Reklama nesmie citovo vydierať. Reklama môže pracovať s citovou angažovanosťou jednotlivýchskupín spotrebiteľov, nesmie však používať nástroje citového vydierania predovšetkým tým, že v snahe vyvolať pocit viny alebo strachu z hendikepu na to použije fiktívne alebo reálne zdravotne postihnutého človeka, sociálne či inak znevýhodneného človeka alebo opustené zviera; to sanevzťahuje na reklamu podľa čl. 2 ods. 2.

Čl. 14 

Pravdivosť reklamy 

(1)Klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä

a)uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie,

b)sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie,alebo

c)využíva inú klamlivú obchodnú praktiku.

(2)Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.

(3)Reklama nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného.

(4)Reklama nesmie obsahovať klamlivé označenie produktu, ktoré je spôsobilé vyvolať mylnú domnienku o tom, že označený produkt pochádza z určitého štátu, určitej oblasti či miesta alebo od určitého výrobcu, alebo že vykazuje osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú kvalitu; za klamlivé označenie sa považuje aj označenie produktu,

a)ku ktorému je pripojený dodatok slúžiaci na odlíšenie od značkového produktu, na ktorý sa reklamovaný produkt podobá, ak je toto označenie napriek tomu spôsobilé vyvolať o pôvode alebo povahe produktu mylnú domnienku,

b)ktoré je všeobecne zaužívané ako údaj slúžiaci na označenie druhu alebo kvality produktu, ak je knemu pripojený dodatok, ktorý môže vyvolať o pôvode alebo povahe produktu u spotrebiteľa mylnú domnienku.

(5)Reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa vyžaduje pri zobrazení veľkosti produktu s ohľadom na skutočné rozmery, objem a hmotnosť produktu a pri prezentácii alebo inom informovaní o

a)charakteristikách produktu, najmä o pôvode produktu, jeho zložení, spôsobe vyjadrenia a uvedenia dátumu výroby alebo spotreby, rozsahu použitia, množstva, obchodného alebo geografického pôvodu, environmentálneho vplyvu alebo prínosu, ako aj o iných vlastnostiach produktu vrátane úžitkových, osobitne o kvalite, účinku, výkone a existujúcich a testoch, rozboroch, štúdiách alebo certifikátoch,

b)ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu, konečnej cene alebo podmienkam bezplatnej ponuky,

c)distribúcii, výmene, vrátení, oprave alebo údržbe produktu,

d)záruke alebo záručnej dobe,

e)právach duševného vlastníctva, najmä o patentoch, úžitkových vzoroch, obchodných známkach a iných právach priemyselného vlastníctva, ako aj o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom,

f)oficiálne priznaných uznaniach alebo oceneniach, najmä o získaných medailách, cenách a diplomoch,

g)rozsahu prínosu pre charitatívne alebo obdobné účely,

h)rozsahu prínosu pre výživu alebo zdravie.

(6)V reklame sa nesmie opomenúť podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to,aby urobil kvalifikované rozhodnutie o obchodnej transakcii; pri posudzovaní rozsahu spotrebiteľovi sprostredkovaných informácií sa zohľadňuje aj použité komunikačné médium.

(7)Reklama nesmie zneužívať výsledok výskumu alebo prieskumu, ani údaj alebo záznamz technického, odborného alebo vedeckého informačného zdroja alebo publikácie.

(8)Reklama nesmie zneužívať vedecké výrazy, najmä tým, že použitým vedeckým výrazom nepravdivo prisúdi reklamnému tvrdeniu vedeckú hodnotu.

(9)Reklama nesmie obsahovať štatistiku (štatistické údaje), výsledky prieskumu ani výsledky výskumu prezentované spôsobom, ktorým sa zveličuje alebo nepravdivo rozširuje platnosť reklamného tvrdenia.Štatistika (štatistické údaje), výsledky prieskumu a výsledky výskumu použité v reklame musia byť aktuálne, ak je to obvyklé a možné, a pre priemerného spotrebiteľa jasne identifikované, a to najmä uvedením ich zdroja a relevantných časových údajov.

Druhá hlava 

Osobitné požiadavky na reklamu 

Čl. 15 

Hodnota produktu 

(1)Reklama nesmie viesť spotrebiteľa k tomu, aby produktu priznával nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu, než zodpovedá skutočná úžitková hodnota produktu.

(2)Zadávateľ reklamy je osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby pripravený preukázať

a)každé tvrdenie týkajúce sa skutočnej finančnej hodnoty svojho produktu, ktorý sa v reklame ponúka s nižšou cenou alebo bezplatne,

b)pravdivosť každej informácie o svojom produkte uvedenej v porovnávacej reklame.

(3)O produkte sa nesmie tvrdiť, že sa šíri bez nároku na odplatu, najmä v spojení so slovami „grátis“,„zadarmo“, „bez poplatku“ v akomkoľvek gramatickom tvare, alebo jeho variante v cudzom jazyku, ak pre spotrebiteľa vzniká akýkoľvek nevyhnutný náklad s výnimkou skutočných nákladov dodávky,dopravy či poštovného; ak spotrebiteľ musí zaplatiť skutočný náklad dodávky, dopravy či poštovného,reklama musí obsahovať dostatočne zreteľné tvrdenie v takom zmysle.

(4)Reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“,„najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt.

Čl. 16 

Informácia o cene 

Informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie vzbudzovať predovšetkým dojem, že 

a)cena je nižšia, než aká je v skutočnosti,

b)stanovenie ceny závisí od okolnosti, od ktorej v skutočnosti nezávisí,

c)v cene je zahrnutá dodávka produktu alebo iná služba, výkon alebo práca, ak sa za ňu v skutočnosti platí osobitne,

d)cena bola alebo bude zvýšená, znížená alebo zmenená, ak sa tak nestalo alebo sa tak nestane, alebo

e)vzťah ceny a užitočnosti reklamovaného produktu a ceny a užitočnosti porovnateľného produktu je taký, aký v skutočnosti nie je.

Čl. 17 

Očierňovanie a zľahčovanie konkurentov 

Reklama produktu nesmie útočiť na iný produkt, iného zadávateľa reklamy alebo inú reklamu a nesmie iný produkt, zadávateľa reklamy alebo reklamu diskreditovať. 

Čl. 18 

Porovnávacia reklama 

(1)Neprípustnou je reklama bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa zákonné podmienky porovnávacej reklamy, ak

a)porovnáva produkty, ktoré neuspokojujú rovnakú potrebu ani nie sú určené na rovnaký účel,

b)porovnáva konkrétnu, typickú, podstatnú a overiteľnú vlastnosť alebo charakteristiku produktov,neobjektívnym spôsobom,

c)neodlišuje konkurujúceho súťažiteľa alebo jeho produkt spôsobom, ktorý možno považovať zadostatočný na to, aby nemohlo dôjsť k zámene medzi súťažiteľmi alebo produktmi,

d)znevažuje konkurujúceho súťažiteľa, jeho pomery, konanie, produkt alebo iný rozlišovací znak,

e)zneužíva výhodu dobrého mena produktu alebo iného rozlišovacieho znaku konkurujúceho súťažiteľa,

f)prezentuje produkt ako napodobeninu alebo kópiu produktu, chráneného ochrannou známkou alebo obchodným menom.

(2)Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na reklamu, ktorá neporovnáva konkrétne produkty,ak sa v nej prezentuje konkrétny produkt v porovnaní s nekonkretizovaným produktom príslušnej komodity označeným najmä ako „priemerný“, „dostupný“ alebo „bežný“, ktorý reprezentuje konkurujúcich súťažiteľov alebo konkurujúce produkty.

Čl. 19 

Napodobňovanie reklám 

(1)Reklama sa nesmie svojím všeobecným vzhľadom, vyobrazením, použitím sloganu, vizuálnej prezentácie, hudby alebo zvukového efektu podobať na inú reklamu tak, aby mohlo dôjsť k zámene,zavádzaniu či zmäteniu spotrebiteľa.

(2)V reklame nemožno bez toho, aby na to bol oprávnený a zákonný dôvod, využiť výsledok cudzej tvorivej činnosti, cudzí nápad alebo výsledok cudzieho pracovného úsilia; zadávateľ reklamy a ním poverená osoba sú pripravení preukázať takýto dôvod.

Čl. 20 

Ochrana súkromia a zneužitie autority 

(1)Reklama nesmie zobrazovať žiadnu žijúcu osobu, ani sa na žiadnu žijúcu osobu odvolávať, ak s takým zobrazením alebo odvolaním sa nevyslovila táto fyzická osoba vopred súhlas; to sa vzťahuje aj na použitie osobného prejavu fyzickej osoby a primerane sa to vzťahuje aj na právnickú osobu.

(2)V reklame sa bez súhlasu fyzickej osoby nesmie zobrazovať ani vec osobnej povahy, ak ju možno na základe zobrazenia identifikovať ako vec tejto fyzickej osoby; to sa primerane vzťahuje aj na iný

majetok fyzických osôb a na majetok právnických osôb. 

(3)Ak reklama zobrazuje alebo inak prezentuje už nežijúce osoby alebo na ne poukazuje, zadávateľ reklamy musí venovať osobitnú pozornosť tomu, aby reklamou neurazil z náboženského alebo iného hľadiska osoby príbuzensky alebo inak spojené s takými už nežijúcimi osobami.

(4)Reklama nesmie na svoje pôsobenie zneužiť fyzickú osobu, ktorá je nositeľom verejnej autority,najmä spomedzi predstaviteľov regulovaných povolaní alebo predstaviteľov odborných alebo profesij-ných organizácií, a to ani vtedy, keď by taká osoba súhlasila s pôsobením v reklame či už odplatným,alebo bezodplatným.

(5)Reklama nesmie na svoje pôsobenie použiť predstaviteľa verejnej moci alebo aktívneho politika,a to ani vtedy, keď by taká osoba súhlasila s pôsobením v reklame či už odplatným, alebo bezodplatným; to sa nevzťahuje na reklamu podľa čl. 2 ods. 2.

Čl. 21 

Záruky 

Ak sa v reklame použije slovo „záruka“ alebo „zaručený“ v akomkoľvek gramatickom tvare, alebo synonymum takého slova či jeho variant v cudzom jazyku, podmienky záruky musia byť v reklame konkrétne uvedené. 

Čl. 22 

Identifikácia 

(1)Reklama musí byť jasne ako taká identifikovateľná, bez ohľadu na to, akú má formu alebo akékomunikačné médium využíva; pri posudzovaní sa však zohľadní forma reklamy, komunikačné médium, ako aj použitá reklamná technika.

(2)Ak sa pre reklamu používa komunikačné médium, ktoré obsahuje spravodajské informácie alebo iné redakčné obsahy, reklama musí byť odlíšená takým spôsobom, aby bola ako reklama rozoznateľná pre priemerného spotrebiteľa; priemerný spotrebiteľ musí byť schopný identifikovať ako reklamu aj hybridné formy ako infomercial alebo advertorial.

Čl. 23 

Bezpečnosť a zdravie 

Reklama nesmie bezdôvodne, najmä bez opodstatnenia vo vzdelávacích alebo sociálnych cieľoch, obsahovať zobrazenie alebo opis nebezpečnej situácie alebo praktiky, ktorá sa javí ako riziková pre bezpečnosť alebo zdravie. 

Čl. 24 

Životné prostredie 

(1)Reklama nesmie zámerne propagovať neodôvodnené plytvanie alebo neracionálnu spotrebu surovínalebo energie, osobitne energie pochádzajúcej z neobnoviteľných zdrojov.

(2)Reklama nesmie podporovať alebo schvaľovať správanie sa poškodzujúce životné prostredie nadspoločensky akceptovanú mieru.

TRETIA ČASŤ 

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ 

REKLAMNEJ PRAXE 

Prvá hlava 

Spoločné ustanovenia o produktoch 

Čl. 25 

Spoločné princípy reklamy na produkty s reklamnými obmedzeniami alebo zákazom 

(1)Neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právnepredpisy, najmä pokiaľ ide o

a)produkt,

b)formu prezentácie alebo propagácie (čl. 2 ods. 3) alebo

c)umiestnenie reklamy alebo čas jej šírenia.

(2)Osobitnú pozornosť musia zadávateľ reklamy a ním poverená osoba venovať produktom, ktor.chreklamu všeobecne záväzné právne predpisy výrazne obmedzujú.

(3)Ustanovenia odseku 2 alebo 3 sa vzťahujú najmä na

a)zbrane a strelivo,

b)dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky,

c)tabakové výrobky,

d)určité druhy liekov,

e)erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby,

f)určité druhy alkoholických nápojov.

Druhá hlava 

Reklama potravín alebo nealkoholických nápojov 

Čl. 26 

Všeobecné princípy reklamy potravín alebo nealkoholických nápojov 

(1)Reklama potravín musí pravdivo prezentovať vlastnosti potraviny vrátane veľkosti, tvaru, vzhľadu,použitého obalového materiálu, zloženia, trvanlivosti, obsahu, pôvodu, spôsobu výroby a prínosu pre výživu a zdravie spotrebiteľa, ako aj spôsobu usporiadania a prostredia, v ktorom sa potravina vystavuje; reklama nesmie zavádzať spotrebiteľa v žiadnej z uvedených vlastností potraviny.

(2)Výživové a zdravotné tvrdenia o potravine v reklame musia byť vedecky zdôvodnené.

(3)Reklama potravín alebo nealkoholických nápojov nesmie nabádať spotrebiteľa k nadmernej konzumácii potraviny alebo nealkoholického nápoja. Veľkosť zobrazenej porcie potraviny alebo nealkoholického nápoja musí byť primeraná zobrazenému prostrediu a zobrazeným údajom.

(4)Ak sa potravina alebo nealkoholický nápoj v reklame zobrazí v kontexte zostavy jedla, jeho rozmanitosť a zloženie musí primerane zodpovedať všeobecne akceptovaným zásadám vyváženej výživy.

(5)Reklama potravín alebo nealkoholických nápojov nesmie spochybňovať podporovanie

a)zdravého a vyváženého stravovania, alebo

b)zdravého a aktívneho životného štýlu.

(6)Zadávateľ reklamy musí venovať osobitnú pozornosť tomu, aby vysokoenergetickú potravinu neprezentoval v reklame spôsobom, ktorým odporúča spotrebiteľovi nadmernú konzumáciu tejto vysokoenergetickej potraviny alebo zľahčuje či popiera výživový alebo fyziologický účinok nadmernej konzumácie tejto vysokoenergetickej potraviny.

(7)Vysokoenergetickou potravinou sa na účely Kódexu rozumie potravina alebo nealkoholický nápo jobsahujúci neprimerané množstvo živín a látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tukov, transmastných kyselín, cukrov, soli alebo sodíka, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča (junk food).

Tretia hlava 

Reklama alkoholických nápojov 

Čl. 27 

Všeobecné ustanovenia o reklame alkoholických nápojov 

Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú tak na reklamu propagujúcu konkrétny alkoholický nápoj, ako aj na reklamu obsahujúcu všeobecnú prezentáciu alkoholických nápojov, konzumáciu alkoholického nápoja či inú jeho spotrebu alebo tvrdenie o alkoholickom nápoji. 

Čl. 28 

Umiestnenie reklamy alkoholických nápojov 

(1)Reklama alkoholických nápojov nesmie byť umiestnená

a)v komunikačnom médiu určenom pre maloletých,

b)na billboarde alebo podobnom komunikačnom médiu v tesnej blízkosti školy, detského ihriska alebo podobného zariadenia určeného predovšetkým maloletým,

c)v budove ani inom priestore určenom predovšetkým maloletým,

d)v rámci verejného podujatia určeného výlučne maloletým.

(2)Pokiaľ sa reklama alkoholických nápojov realizuje formou tematickej webovej stránky,internetového portálu alebo iného porovnateľného on-line priestoru, spotrebiteľ musí byť zreteľne a zrozumiteľne upozornený na prístupnosť takého on-line priestoru od 18 rokov veku; pokiaľ je to sohľadom na povahu on-line priestoru možné, spotrebiteľ musí mať možnosť odmietnuť vstup do tohtoon-line priestoru, pokiaľ to inak, najmä povahou tohto on-line priestoru, nie je vylúčené.“.

Čl. 29 

Vlastnosti alkoholických nápojov

(1) Reklama alkoholických nápojov nesmie nevhodným spôsobom informovať o tom, že konkrétny produkt 

a) má mimoriadny účinok alebo 

b) rýchlo pôsobí. 

(2) Reklama nesmie zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality. 

(3) Neprípustnou je aj reklama obsahujúca výraz zľahčujúci účinok alkoholu v nápoji tým, že na jeho popis sa použije hovorový výraz, ktorým sa buď zníži, alebo zveličí skutočný obsah alkoholu v nápoji. 

Čl. 30 

Spotrebitelia alkoholických nápojov 

(1) Reklama nesmie tvrdiť, že alkoholické nápoje konzumujú členovia sociálnej skupiny, ktorá s požívaním alkoholických nápojov spravidla nesúhlasí. 

(2) Reklama alkoholických nápojov nesmie byť zameraná na rizikové skupiny spotrebiteľov, najmä tehotné alebo dojčiace ženy alebo maloletých. 

(3) Neprípustnou je aj reklama obsahujúca konzumáciu alkoholického nápoja alebo jej náznak maloletým alebo osobou, 

a) ktorú možno považovať za maloletú alebo 

b) u ktorej sa konzumácia alkoholických nápojov považuje za nevhodnú, najmä vodičom motorového vozidla alebo tehotnou či dojčiacou ženou. 

Čl. 31 

Postoje voči spotrebe alkoholických nápojov 

Reklama nesmie priamo alebo v náznakoch prezentovať 

a) nezodpovedný postoj ku konzumácii alebo inej spotrebe alkoholických nápojov, najmä čo do spotrebovaného množstva alkoholických nápojov, alebo 

b) abstinenciu alebo zdržanlivosť v pití ako nedostatok. 

Čl. 32 

Miesto spotreby alkoholických nápojov 

(1) Reklama nesmie zobrazovať spotrebu alkoholických nápojov v sociálne slabom alebo sociálne ponižujúcom prostredí. 

(2) Neprípustnou je aj reklama naznačujúca spotrebu alkoholických nápojov 

a) na mieste, kde je to všeobecne zakázané, 

b) na cintoríne alebo v jeho blízkosti, alebo 

c) na posvätnom mieste alebo v jeho blízkosti. 

Čl. 33 

Okolnosti spotreby alkoholických nápojov 

Reklama nesmie zobrazovať spotrebu alkoholických nápojov takým spôsobom alebo za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne. 

Čl. 34 

Maloletí v reklame alkoholických nápojov 

Reklama alkoholických nápojov nesmie v žiadnej svojej forme využívať maloletých, a to ani nepriamo prezentáciou fiktívnych osôb, animovaných postáv či figúrok podobajúcich sa či konaním pripomína-júcich maloletých. 

Čl. 35 

Účinky konzumácie alkoholických nápojov 

(1)Reklama nesmie prezentovať alebo naznačovať nadmernú konzumáciu alkoholick.ch nápojovalebo následky tejto nadmernej konzumácie, najmä nesmie bez zjavného dôvodu prevencie zobrazovať osoby v stave opitosti.

(2)Reklama nesmie tvrdiť, že alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor či sedatívum alebo má liečivé účinky, ani takéto účinky naznačovať.

(3)Neprípustnou je aj reklama

a)vyjadrujúca súhlas s nadmernou konzumáciou alkoholických nápojov,

b)naznačujúca, že alkohol je prostriedkom riešenia osobných problémov,

c)naznačujúca, že konzumácia alkoholických nápojov je nevyhnutná pre pracovný, akademický, športový, sexuálny alebo iný osobný či spoločenský úspech, alebo môže k takémuto úspechu prispieť,

d)prezentujúca alebo naznačujúca zanedbanie bezpečnosti alebo nedostatok úcty k zákonu a verejnému poriadku, alebo

e)podporujúca agresivitu alebo fyzické násilie.

Štvrtá hlava 

Reklama tabakových výrobkov 

Čl. 36 

Všeobecné ustanovenia o reklame tabakových výrobkov 

(1)Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na takú reklamu tabakových výrobkov, ktorej šírenie umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy; iná forma reklamy tabakových výrobkov je neprípustná.

(2)Reklama tabakových výrobkov musí obsahovať označenie stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3)Tabakovým výrobkom sa na účely Kódexu rozumie akýkoľvek výrobok určený na fajčenie,šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je aspoň čiastočne vyrobený z tabaku, najmä cigarety,„cigarilos“, cigary, cigaretový tabak, ľuľkový tabak, „snuff“, šňupací a žuvací tabak.

Čl. 37

Účinky používania tabakových výrobkov 

Reklama tabakových výrobkov nesmie tvrdiť, že používanie tabakových výrobkov 

a)podporuje alebo rozširuje sexuálne, podnikateľské alebo športové úspechy, alebo

b)je prirodzeným alebo nevyhnutným prostriedkom na relaxáciu alebo koncentráciu.

Čl. 38 

Ochrana nefajčiarov pri reklame tabakových výrobkov 

Reklama tabakov.ch v.robkov nesmie nabádať nefajčiarov, aby začali fajčiť. 

Čl. 39 

Ochrana maloletých pri reklame tabakových výrobkov 

(1)Reklama tabakových výrobkov nesmie byť zameraná na maloletých, nabádať ich k fajčeniu alebo znázorňovať výjavy, ktoré by mohli tieto osoby špeciálne priťahovať.

(2)Reklama tabakových výrobkov nesmie v žiadnej svojej forme využívať maloletých, a to ani nepriamo prezentáciou fiktívnych osôb, animovaných postáv či figúrok podobajúcich sa či konaním pripomínajúcich maloletých.

(3)Reklama tabakových výrobkov formou spotrebiteľskej hry alebo reklamnej súťaže smie byť zameraná len na dospelých spotrebiteľov; zapojiť sa do takejto spotrebiteľskej hry alebo reklamnej súťaže nesmie maloletý.

(4)Reklama tabakových výrobkov formou priamej propagácie tabakových výrobkov smie byť zameraná len na dospelých spotrebiteľov.

Piata hlava 

Reklama liekov, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov 

Čl. 40 

Všeobecné ustanovenia o reklame liekov, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov 

(1)Ustanovenia tejto hlavy sa nevzťahujú na poskytovanie informácií určených odbornej verejnostivrátane e-letters, inzercie v odbornej tlači a iných formách komunikácie cielenej výhradne na odbornú verejnosť.

(2)Predmetom reklamy smú byť len lieky alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sú na území Slovenskej republiky registrované alebo schválené iným zákonným postupom.

(3)Reklama liekov obsahujúcich omamné alebo psychotropné látky je neprípustná.

(4)Neprípustnou je aj reklama

a)liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo veterinárny lekársky predpis,

b)liekov, ktoré sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, ak nie je Kódexom ustanovené inak, a

c)obsahujúca zmienku o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu alebo psychických chorôb.

Čl. 41 

Vysielanie reklamy liekov a reklamy zdravotných výkonov 

(1)Reklamu liekov, ktoré sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a ich výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, možno šíriť v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní.

(2)V rozhlasovom alebo televíznom vysielaní je reklama zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia neprípustná.

Čl. 42 

Ochrana spotrebiteľov v reklame liekov, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov 

(1)Reklama liekov, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotných výkonov nesmie obsahovať údaje vedúce k mylnému hodnoteniu vlastného zdravotného stavu.

(2)Reklama nesmie obsahovať údaje o neškodnosti lieku, ak jediným dôvodom takejto neškodnosti je prírodný pôvod lieku.

(3)Reklama liekov alebo zdravotníckych pomôcok musí obsahovať názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky; tam, kde je to možné, by reklama mala obsahovať výzvu na bližšiu konzultáciu o účinkoch liečivého prípravku alebo prostriedku s lekárom alebo lekárnikom.

Čl. 43 

Konflikt záujmov 

V reklame liekov alebo zdravotníckych pomôcok nesmie vystupovať konkrétna fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby, ktorý môže vzhľadom na svoju funkciu či pracovné zameranie ovplyvniť spotrebu liekov alebo zdravotníckych pomôcok. 

Šiesta hlava 

Reklama niektorých ďalších produktov 

Čl. 44 

Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky 

(1)Ak potravina na osobitné výživové účely alebo výživový doplnok nie je určený ako náhrada za jedlo alebo nápoj, nesmie byť v reklame takým spôsobom prezentovaný. 

(2)Na tú reklamu potravín na osobitné výživové účely alebo výživových doplnkov, ktorú nevylučujú všeobecne záväzné právne predpisy, sa primerane vzťahujú ustanovenia druhej a piatej hlavy tejto časti.

Čl. 45 

Dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky 

Na tú reklamu dojčenských prípravkov alebo následných doplnkových prípravkov, ktorú nevylučujú všeobecne záväzné právne predpisy, sa primerane vzťahujú ustanovenia druhej a piatej hlavy tejto časti. 

Čl. 46 

Hazardné hry 

(1)Reklama hazardných hier zameraná na maloletých alebo im určená je neprípustná.

(2)Neprípustná je aj reklama, ktorá

a)podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách alebo

b)by mohla povzbudzovať vytvorenie alebo posilnenie závislosti na hazardných hrách.

Siedma hlava 

Maloletí 

Čl. 47 

Základné zásady 

(1)Reklama nesmie zneužívať prirodzenú dôverčivosť maloletých a nedostatok ich životných skúseností.

(2)Reklama na produkt nesmie obsahovať akúkoľvek výzvu maloletým alebo akýmkoľvek spôsobom naznačovať, že ak si maloletý sám nekúpi určitý produkt alebo ak nenájde inú osobu na to, aby si takýto produkt kúpila, nesplní tým maloletý nejakú povinnosť voči tretej osobe alebo organizácii; nie je pritom rozhodujúce, či táto osoba alebo organizácia je pôvodcom takejto výzvy.

(3)Reklama nesmie povzbudzovať maloletého k tomu, aby si myslel, že ak nebude vlastniť reklamovaný produkt, stane sa akýmkoľvek spôsobom menejcenný vo vzťahu k iným maloletým.

(4)Reklama nesmie priamo alebo neprimeraným spôsobom nepriamo vyzývať maloletých, aby naliehali na rodičov alebo iné dospelé osoby s cieľom získať reklamovaný produkt. Reklama určená deťom nemá vyvolávať dojem naliehavosti alebo nevyhnutnosti kúpy.

(5)Reklama nesmie v deťoch vzbudzovať pocit, že ich rodičia alebo iní členovia rodiny si voči nim nesplnili nejakú povinnosť.

(6)Reklama nesmie pôsobiť na deti využívaním neprimeraného násilia.

(7)Reklama nesmie znižovať alebo znevažovať autoritu, zodpovednosť, úsudok alebo vkus rodičov ani iných dospelých osôb zodpovedných za výchovu a zdravie maloletých.

Čl. 48 

Osobitné zásady 

(1)Ak reklama obsahuje odkaz na detskú súťaž alebo súťaž určenú maloletým, potom pravidlá takejto súťaže musia byť zverejnené primerane a vhodným spôsobom.

(2)Reklama na produkt, ktorý je spojený alebo odvodený od obsahu televízneho alebo rozhlasového programu určeného deťom, nemôže byť zaradená bezprostredne pred vysielaním takéhoto programu alebo bezprostredne po jeho odvysielaní.

(3)S ohľadom na deti musia byť v reklame

a)jednoznačne rozlíšiteľné skutočné rozmery, charakteristika a vzhľad akéhokoľvek reklamného produktu,

b)ľahko rozlíšiteľné reálne scény od fantázie.

Čl. 49 

Zásady bezpečnosti 

(1)Všetky situácie, v ktorých vystupujú v reklame maloletí, musia byť dôkladne zvážené z hľadiska bezpečnosti.

(2)Reklama nesmie povzbudzovať maloletého k tomu, aby chodil na neznáme miesta alebo hovoril s neznámymi ľuďmi.

(3)Dieťa nesmie byť v reklame pri scénach na ulici zobrazované bez dozoru, ak nie je úplne zrejmé, žeje dostatočne vyspelé na to, aby zodpovedalo za svoju bezpečnosť.

(4)Dieťa sa nesmie v reklame objavovať pri hre na ulici, ak nie je úplne zrejmé, že ide o oblasť jednoznačne vymedzenú detským hrám alebo inú bezpečnú oblasť.

(5)V reklame, v ktorej vystupuje maloletý ako účastník cestnej premávky, musí byť úplne zrejmé, že maloletý sa správa v súlade s bezpečnostnými pravidlami a zásadami cestnej premávky.

(6)Maloletý môže byť v reklame náznakovo zobrazený v hazardnej alebo nebezpečnej situácii len vtedy, ak ide o reklamu, ktorej zámerom je propagácia bezpečnosti alebo zásad bezpečnosti.

(7)Lieky, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, žieraviny alebo iné zdravie ohrozujúce prostriedky nesmú byť v reklame zobrazené v dosahu detí bez rodičovského dohľadu a v reklame nesmie byť prezentované ani dieťa, ktoré akýmkoľvek spôsobom manipuluje s takýmito produktmi.

Čl. 50 

Maloletí účinkujúci 

(1)Osobitná pozornosť, najmä pokiaľ ide o zobrazenie nahoty alebo iné podmienky účinkovania, sa vyžaduje pri reklame, v ktorej účinkuje maloletý alebo sa v nej objavuje ako model.

(2)Účinkovanie alebo iné vystupovanie detí v reklame nesmie zneužívať prirodzené cítenie dospelých ľudí voči deťom. 

Čl. 51 

Posudzovanie reklám 

Keďže spôsob, akým maloletí prijímajú reklamu a reagujú na ňu, je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za akých konkrétnu reklamnú správu prijímajú, Komisia berie do úvahy tieto všeobecné podmieňujúce faktory pri posudzovaní reklamy. 

Ôsma hlava 

Štátne symboly 

Čl. 52 

Používanie štátnych symbolov 

Štátny symbol možno v reklame použiť len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a spôsobom, ktorý neznižuje alebo nezneužíva jeho vážnosť a dôstojnosť. 

Deviata hlava 

Spotrebiteľské hry a vernostné programy 

Čl. 53 

Spotrebiteľské hry 

(1)Reklama, ktorej súčasť tvorí spotrebiteľská súťaž, spotrebiteľská hra alebo podobná spotrebiteľská aktivita, ktorá nie je hazardnou hrou (ďalej len „spotrebiteľská súťaž“), ani reklama spotrebiteľskej súťaže nesmú

a)sľubovať, že účasť v spotrebiteľskej súťaži zaručene prinesie spotrebiteľovi šťastie, ak nemá byť odmenený každý účastník spotrebiteľskej súťaže,

b)uvádzať, že neúčasť v spotrebiteľskej súťaži prinesie nešťastie.

(2)Každá spotrebiteľská súťaž musí mať pred jej začatím stanovené pravidlá, ktoré musia byť primerane zverejnené a na požiadanie sprístupnené každému spotrebiteľovi.

(3)Z pravidiel spotrebiteľskej súťaže musí byť priemernému spotrebiteľovi zjavné,

a)aký je mechanizmus spotrebiteľskej súťaže,

b)kto spotrebiteľskú súťaž vyhlasuje,

c)kto sa podieľa na spotrebiteľskej súťaži,

d)za akých podmienok sa možno spotrebiteľskej súťaže zúčastniť a

e)akú cenu a pri splnení akých podmienok možno v spotrebiteľskej súťaži získať.

(4)Nezávislosť náhodného výberu výhercov spotrebiteľskej súťaže musí byť dostatočne zabezpečená.

(5)Výhercovia spotrebiteľskej súťaže môžu byť zverejnení len s ich súhlasom a spôsobom adekvátnym ku komunikácii samotnej spotrebiteľskej súťaže a jej pravidiel.

Čl. 54 

Vernostné programy 

Ustanovenia tejto hlavy sa primerane vzťahujú aj na spotrebiteľské vernostné programy a na reklamu spotrebiteľského vernostného programu. 

Desiata hlava 

Reklama pri zásielkovom obchode 

Čl. 55 

Všeobecné ustanovenia o reklame pri zásielkovom obchode 

(1)Zásielkovým obchodom sa na účely Kódexu rozumie akákoľvek forma ponuky spotrebiteľovi na odoslanie alebo doručenie produktu po prijatí jeho objednávky, ak je takéto odoslanie alebo doručenie viazané na povinnosť spotrebiteľa uhradiť pred prevzatím produktu čiastočne alebo úplne cenu produktu alebo inú vynútenú platbu, a to bez ohľadu na to, kde a akým spôsobom sa uskutoční prevzatie produktu spotrebiteľom.

(2)Zasielateľom sa na účely Kódexu rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej zodpovednosť sa zásielkový obchod uskutočňuje. Zasielateľ sa na účely Kódexu považuje zazadávateľa reklamy; ak zasielateľa nie je možné určiť, považuje sa za zadávateľa reklamy tá osoba, ktorá šírenie reklamy objednala, inak osoba, ktorá reklamu šíri.

(3)Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú na reklamu uskutočňovanú formou zásielkového obchodu a na reklamu, ktorá sa používa pri zásielkovom obchode.

(4)Ustanovenia tejto hlavy sa primerane vzťahujú aj na reklamu produktov, ktoré sa poskytujú formou elektronického obchodu.

Čl. 56 

Povinnosti zasielateľa pri zásielkovom obchode 

(1)Z reklamy pri zásielkovom obchode musí byť priemernému spotrebiteľovi zrejmé, kto je zasielateľom. Priemerný spotrebiteľ musí mať možnosť z reklamy pri zásielkovom obchode jednoznačne a jednoducho identifikovať najmä obchodné meno alebo názov zasielateľa a skutočnú adresu sídla alebo miesta podnikania zasielateľa; uvedenie skutočnej adresy sídla alebo miesta podnikania zasielateľa nemožno nahradiť uvedením telefonického kontaktu, e-mailového kontaktu alebo kontaktnej poštovej adresy zasielateľa, a to ani vtedy, ak takáto adresa nemá formu P. O. Boxu.

(2)Ak sa v rámci reklamy pri zásielkovom obchode uplatňuje aj kupón, predtlačená objednávka alebo porovnateľná forma ponuky, musí takáto forma obsahovať obchodné meno alebo názov zasielateľa askutočnú adresu sídla alebo miesta podnikania zasielateľa; dočasné poštové adresy sa nesmú používať.

(3)Obchodné meno alebo názov zasielateľa musí byť v reklamovanej adrese zobrazené výrazne a nezameniteľne.

(4)Zasielateľ zabezpečí dostatočné opatrenia na to, aby na reklamovanej adrese adekvátnym spôsobom vybavovala otázky spotrebiteľov kompetentná osoba v primeranom čase.

(5)Zasielateľ musí byť pripravený splniť každú objednávku uplatnenú spotrebiteľom na základe reklamy, a to buď okamžite po prijatí objednávky, alebo v priebehu obdobia uvedeného v reklame.

(6)Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné spotrebiteľom uplatnenú objednávku splniť okamžite a zasielateľ v rámci reklamy neuviedol žiaden termín odoslania alebo doručenia produktu, musí zasielateľ spotrebiteľovi odoslať potvrdenie objednávky poštou alebo takým spôsobom, akým od neho prijal objednávku.

Čl. 57 

Zhoda produktu 

Každý produkt odoslaný alebo doručený spotrebiteľovi podľa jeho objednávky uplatnenej na základe reklamy musí zodpovedať opisu, zobrazeniu alebo inému popisu tohto produktu v príslušnej reklame, ako aj vzorke, ak bola súčasťou ponuky. 

Čl. 58 

Obmedzenia reklamy pri zásielkovom obchode 

Neprípustnou reklamou pri zásielkovom obchode je reklama v spojení s produktom, 

a)ktorého predaj alebo poskytovanie je na území Slovenskej republiky zakázaný, alebo

b)ktorý zneužíva poverčivosť, najmä maskoty, talizmany alebo kúzla pre šťastie.

Jedenásta hlava 

Reklama šírená elektronicky 

Čl. 59 

Reklama šírená elektronickou poštou 

(1)Šírenie reklamy elektronickou poštou, najmä e-mailom, prostredníctvom SMS alebo MMS, je bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa neprípustné; pri získavaní súhlasu musí osoba, ktorá reklamu šíri, informovať spotrebiteľa aj o možnosti takto udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

(2)Neprípustným je aj šírenie reklamy elektronickou poštou, ak z reklamy spotrebiteľ nemôže určiť totožnosť odosielateľa, jeho sídlo, bydlisko alebo miesto podnikania a kontakt, kde môže spotrebiteľ požiadať o ukončenie zasielania takýchto informácií alebo odvolať súhlas so zasielaním reklamy.

(3)Ak sa elektronickou poštou popri základnej reklame produktu ponúka spotrebiteľovi aj zľava,odmena, dar, spotrebiteľská súťaž alebo iná osobitná ponuka, musí byť táto ponuka od základnej reklamy produktu rozlíšiteľná a súvisiace podmienky musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné.

(4)Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na reklamu formou priameho marketingu vlastných podobných produktov súťažiteľa, ktorý je zároveň poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby,určeného spotrebiteľom, ktorí sú užívateľmi tejto elektronickej komunikačnej služby, ak ich kontaktné informácie na doručenie tento súťažiteľ získal v súvislosti s predajom svojho produktu; tento súťažiteľ musí zároveň poskytnúť spotrebiteľovi možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto používanie údajov. 

Čl. 60 

Telemarketing 

Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú aj na telemarketing. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Prvá hlava 

Spoločné ustanovenia 

Čl. 61 

Záväzky člena Rady 

(1)Člen Rady súhlasí so znením Kódexu a akceptuje jeho obsah; uplatniť výhradu k niektorému zustanovení nie je možné.

(2)Člen Rady sa zaväzuje, že bude pri zadávaní, realizácii a šírení reklamy prihliadať na ustanovenia Kódexu.

(3)Ak Komisia vydá arbitrážny nález, že konkrétna reklama je v rozpore s Kódexom, člen Rady, ktorý sa na zadávaní, realizácii alebo šírení tejto reklamy podieľal, sa zaväzuje, že uskutoční všetky potrebné úkony na to, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu takejto reklamy.

(4)Člen Rady sa ďalej zaväzuje uzatvárať zmluvné vzťahy, na základe ktorých vzniká alebo sa šíri reklama tak, aby mohol zabezpečiť dodržiavanie Kódexu.

(5)Člen Rady sa tiež zaväzuje, že sa bude zasadzovať o to, aby aj všetky ostatné osoby pôsobiace naúzemí Slovenskej republiky v oblasti reklamy a iných foriem propagácie rešpektovali ciele a jednotlivé ustanovenia tohto Kódexu.

(6)Kolektívny člen Rady sa zaväzuje uskutočniť úkony potrebné na to, aby všetci jeho členovia boli viazaní povinnosťami vyplývajúcimi so záväzkov, ktoré na seba ako člen Rady prevzal podľa predchá-dzajúcich odsekov.

Čl. 62 

Osobitná právomoc Rady 

Na plnenie záväzkov, ktoré na seba prevzali členovia Rady (čl. 61), dohliada a ich plnenie vymáha Rada. 

Čl. 62a 

Zmeny a doplnky Kódexu a ich uplatňovanie 

(1)Zmeny a doplnky Kódexu sa uskutočňujú novelizáciami jednotlivých ustanovení Kódexu, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie Rady (ďalej len „novelizácia“).

(2)Novelizácia nadobúda platnosť dňom jej schválenia Valným zhromaždením Rady.

(3)Kódex v znení novelizácie nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom novelizácia nadobudla platnosť, ak Valné zhromaždenie Rady neschválilo spolu s novelizáciou aj neskorší deň jej účinnosti.

(4)Reklama, s ktorej šírením na verejnosti sa začne predo dňom účinnosti novelizácie sa vždy posudzuje podľa Kódexu v znení účinnom predo dňom účinnosti takejto novelizácie. Rovnako sa posudzuje aj reklama, s ktorej šírením na verejnosti sa začalo v deň účinnosti novelizácie alebo neskôr, ak k tejto reklame bol vydaný atest predo dňom účinnosti takejto novelizácie.

(5)Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na novelizácie Kódexu schválené Valným zhromaždením Rady pred 15. aprílom 2014, ktoré nadobudli účinnosť spolu s platnosťou dňom ich schválenia Valným zhromaždením Rady

Druhá hlava 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

Čl. 63 

Prechodné ustanovenia 

(1)Reklama, s ktorej šírením na verejnosti sa začalo najneskôr 31. augusta 2010, sa posudzuje podľa etických zásad účinných do 1. septembra 2010.

(2)Reklama, s ktorej šírením na verejnosti sa začalo najskôr 1. septembra 2010, sa posudzuje podľa etických zásad účinných do 1. septembra 2010 len vtedy, ak ide o reklamu s atestom a atest bol vydaný pred 1. septembrom 2010.

Čl. 64 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa Etické zásady reklamnej praxe platné na území Slovenskej republiky, schválené Valným zhromaždením Rady v roku 1995, v znení neskorších zmien a dodatkov. 

Čl. 65 

Platnosť a účinnosť 

(1)Kódex nadobudol platnosť dňom jeho schválenia Valným zhromaždením Rady.

(2)Kódex nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.**)